Privacy beleid

DISCLAIMER

Deze website is eigendom van de naamloze vennootschap ZOUTMAN
Adres maatschappelijk zetel: 8800 Roeselare, Schaapbruggestraat 50
Telefoon: 051/26.87.26
E-mail: info@zoutman.com
Ondernemingsnummer: BTW BE 0426.306.783
RPR: Gent, afdeling Kortrijk

Het bezoeken van de website van ZOUTMAN en/of aanmaken van een dossier bij ZOUTMAN impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring met deze Privacy Policy en met de manier waarop wij  uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken, alsook met de voorwaarden omtrent het gebruik van deze website. 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de naamloze vennootschap ZOUTMAN of rechthoudende derden. U mag de door ZOUTMAN verstrekte informatie op geen enkele wijze kopiëren, downloaden, publiceren, distribueren of reproduceren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ZOUTMAN of van de eigenaar.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

ZOUTMAN levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal ZOUTMAN de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

ZOUTMAN kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. ZOUTMAN geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

ZOUTMAN kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. ZOUTMAN verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

ZOUTMAN verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn de rechtbanken met rechtsmacht te Kortrijk exclusief bevoegd.

PRIVACYBELEID

ZOUTMAN is de verwerkingsverantwoordelijke en verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht privacy@zoutman.com

Verzamelen van gegevens

Klantgegevens

In het kader van onze dienstverlening en onze activiteiten verzamelen en verwerken wij de identiteits- en contactgegevens van onze klanten en opdrachtgevers, hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen.

Gegevens van leveranciers en onderaannemers

Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens van onze leveranciers en onderaannemers, evenals hun eventuele (sub)onderaannemer(s), hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen.

Gegevens van personeel

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze werknemers in het kader van ons personeelsbeheer en de loonadministratie. Gelet op de specifieke aard ervan, wordt deze verwerking meer uitgebreid geregeld in een Policy Gegevensbescherming voor werknemers.

Gegevens van kandidaten in rekrutering

Voor onze rekruteringsactiviteiten kan ZOUTMAN u vragen om bepaalde gegevens (waaronder informatie over opleiding en werk, contactgegevens en voorkeuren, beroepskwalificaties en banen waarvoor u een aanvraag wilt indienen), te bezorgen. U kunt er ook voor kiezen om ZOUTMAN aanvullende informatie te verstrekken, zoals uw CV of diploma, arbeidsreferenties en gerelateerde informatie, en compensatieverzoeken. Bovendien kan ZOUTMAN informatie van derden verzamelen, bijvoorbeeld in verband met een achtergrond- of werkgelegenheidscontrole en / of een arbeidsreferentie.

Andere gegevens

Naast de gegevens van klanten, leveranciers/onderaannemers en personeel verwerken wij ook persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe klanten/prospecten, nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten, contacten van deskundigen, enz. De rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang of in sommige gevallen de uitvoering van een overeenkomst.

Soorten persoonsgegevens

ZOUTMAN kan volgende persoonsgegevens verwerken en verzamelen:

- (voor)naam
- E-mailadres
- Telefoonnummer – mobiel telefoonnummer
- Leverings- en facturatieadres
- Betaalgegevens
- Faxnummer
- Beroep
- Vrijwillig aangeleverde persoonsgegevens

Wijze van verzameling van de persoonsgegevens

Deze gegevens worden verzameld bij:

- Invullen gegevens op het contactformulier
- Aanmaken van een account
- Aanvraag offerte
- Plaatsen van een bestelling (al dan niet via webshop)
- Algemene communicatie met ZOUTMAN (bv. telefonisch)
- Andere vrijwillige overhandiging van data
- Inschrijven op de nieuwsbrief

Verwerkingsdoeleinden

ZOUTMAN verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor ondermeer volgende doeleinden:

- De uitvoering van de overeenkomst met de partijen / bedrijfsactiviteit uitvoeren
- Het klantenbeheer / beheer van de leveranciers/onderaannemers/ orderbeheer (opvolgen/versturen van offertes, opvolgen van bestellingen/leveringen, opvolgen van de solvabiliteit, opname in ERP-tool)
- De uitvoering van de boekhouding
- Direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie/ public relations
- Het beantwoorden van vragen via het contactformulier
- Werving

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden (alsook indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn), zullen de voormelde persoonsgegevens worden gedeeld met andere(n), alsook tussen de ZOUTMAN- gecontroleerde gelieerde ondernemingen en entiteiten.

ZOUTMAN garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

ZOUTMAN bewaart persoonsgegevens voor zo lang als nodig is om de producten te leveren en de door u gevraagde transacties te vervullen, of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, het oplossen van geschillen en het afdwingen van onze overeenkomsten.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

- zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
- een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: privacy@zoutman.com ;

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Internetbrowsers zoals Internet Explorer®, Firefox® of Chrome® laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser. Deze website kan ook cookies gebruiken die op basis van de pagina’s die u op deze website bezoekt, bijhoudt voor welke producten of diensten u interesse kan hebben. Aan de hand van deze cookies en met de hulpmiddelen van het advertentienetwerk van Google (Google AdWords, Google Analytics, het Google Display Netwerk en DoubleClick) en tevens het advertentienetwerk van Facebook, Linkedin en Twitter, kunnen we u ook op andere websites advertenties tonen voor producten en diensten waar u mogelijk interesse voor heeft. Deze techniek wordt ‘remarketing’ genoemd. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Leadfeeder

Op basis van de IP-adressen die Google verzamelt kunnen wij in sommige gevallen zien welke organisatie of bedrijf onze website bezocht heeft. Dit doen wij met de tool leadfeeder. Wij gebruiken deze gegevens voor prospectie. Deze gegevens worden opgeslagen op de servers van Leadfeeder, maar worden niet overhandigd aan derden.